8. Sở đồ vị trí khu, cụm CN, điểm du lịch

Các khu, cụm công nghiệp và các điểm phát triển du lịch trên địa bàn huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Sơ đồ vị trí các khu, cụm công nghiệp và các điểm du lịch

sodovitricackhucumcnvadulich