Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thực hiện theo quyết định số 37/QĐ - UBND , ngày 06 tháng 01 năm 2016.